Code of Ethics

Úvod a obsah

DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné prostředí v rámci  kterého chceme pracovat.

DRFG (dále Společnost) jasně stanovuje principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již navenek organizace nebo vůči sobě navzájem. Zakotvujeme důležité zásady profesionálního postupu, posilujeme profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavujeme normy sloužící k hodnocení osob.

Etickým kodexem shrnujeme hlavní pravidla či principy jednání, kterým věříme a jejichž dodržování od dotčených stran vyžadujeme. Tento dokument upravuje obecná i konkrétní pravidla práce ve Společnosti a jejich dceřiných společnostech. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Jeho dodržování prosazujeme ve vztazích s obchodními partnery.

Obsah

1. DRFG a řízení lidských zdrojů, personální politika Skupiny

1. 1. Firemní čas, majetek a zařízení
1. 2. Protikorupční opatření
1. 3. Nabízení a přijímání darů
1. 4. Vystupování zaměstnanců mimo pracoviště a pracovní dobu
1. 5. Konflikt zájmů a konkurence
1. 6. Ochrana osobních údajů a důvěrných informací
1. 7. Profesionalita

2. DRFG ve vztahu k ostatním subjektům

2. 1. Finanční evidence
2. 2. Zákazníci
2. 3. Akcionáři
2. 4. Obchodní partneři
2. 5. Konkurence
2. 6. Oznamovací povinnost

3. Závěrečná ustanovení