DRFG Etický kodex


.

Úvod a obsah

DRFG jako mnohé jiné organizace stojí uprostřed společnosti a je její pevnou součástí. Dodržování etických pravidel podporuje naší značku a vytváří jasné prostředí v rámci  kterého chceme pracovat.

DRFG (dále Společnost) jasně stanovuje principy a pravidla etického jednání zaměstnanců, ať již navenek organizace nebo vůči sobě navzájem. Zakotvujeme důležité zásady profesionálního postupu, posilujeme profesní identitu a odpovědnost zaměstnanců a nastavujeme normy sloužící k hodnocení osob.

Etickým kodexem shrnujeme hlavní pravidla či principy jednání, kterým věříme a jejichž dodržování od dotčených stran vyžadujeme. Tento dokument upravuje obecná i konkrétní pravidla práce ve Společnosti a jejich dceřiných společnostech. Etický kodex je závazný pro všechny zaměstnance. Jeho dodržování prosazujeme ve vztazích s obchodními partnery.

Obsah

1.        DRFG a zaměstnanci
1.1.     Vystupování zaměstnanců mimo pracoviště a pracovní dobu
1.2.     Firemní čas, majetek a zařízení
1 3.     Nabízení a přijímání darů
1.4.     Konflikt zájmů a konkurence
1.5.     Ochrana osobních údajů a důvěrných informací
1.6.     Profesionalita

2.        DRFG ve vztahu k ostatním subjektům
2.1.     Finanční evidence
2.2.     Zákazníci
2.3.     Akcionáři
2.4.     Obchodní partneři
2.5.     Konkurence

3.1.     Oznamovací povinnost
3.2.     Závěrečná ustanovení

.