Vzdělávání rodičů a dětí ve finanční gramotnosti zůstává klíčovým cílem

Ve středu 21. března se v ČNB uskutečnila závěrečná konference Global Money Week 2018. Národními organizátory Světového týdne vzdělávání o penězích byly společnosti EFPA ČR a yourchance. Hlavními tématy konference bylo zapojení rodičů do výuky finanční gramotnosti a zajištění nezávislosti vzdělávání při zapojení finančních institucí. Moderátorky také přestavily předběžné výsledky celé akce v ČR za rok 2018 a konstatovaly, že překročením počtu 10.000 zapojených účastníků byl letošní cíl naplněn. Výzvou na národní úrovni nadále zůstává téma společného vzdělávání dětí a rodičů a odbourávání řady překážek a tabu, která osvojování a předávání zdravých finančních návyků napříč generacemi brání. Global Money Week je mezinárodní iniciativou, do které se v letošním roce zapojilo 147 zemí. ČR si v tomto směru svou tradici pod vedením společností EFPA a yourchance postupně buduje. Ty se své role národních organizátorů zhostily podruhé. Svou záštitu a podporu organizátorům poskytlo MŠMT, MF ČR a ČNB. I proto si mohli pro letošek stanovit ambiciózní cíl 10.000 zapojených účastníků, což znamenalo více než zdvojnásobit loňské výsledky. Díky široké škále iniciovaných aktivit a zapojení 103 spolupracujících škol a společností se podařilo uspořádat 130 workshopů, přednášek, besed a herních odpolední. Není proto překvapením, že předběžným výsledkem je počet 10.145 zúčastněných osob. Novinkou v letošním roce bylo zapojení knihoven a dětských heren, které pořádaly specializované programy s tématikou zdravých finančních návyků. Nově se také zapojily pořadatelé výstav, ať už se jednalo o multikulturní prostor DEPO Plzeň s výstavnou Jak se točí peníze, nebo o Muzeum Říčany s výstavou a workshopy Příběh peněz. Akcí, která získala velkou pozornost mládeže, bylo vystoupení youtuberů a mladých muzikálových hvězd v obchodním Centru Černý Most. Z pódia zazněly nejen písničky, ale hlavně rozhovory o důležitosti finančního vzdělání v dnešní době. Ve funzónách následně probíhaly soutěže a hry s finanční tématikou. Pro dospělé byla připravena možnost konzultací a řada podpůrných vzdělávacích materiálů. Vyvrcholením celého týdne pak byla odborná konference v konferenčních prostorách ČNB. V úvodu vystoupil člen bankovní rady Tomáš Nidetzký, za MŠMT Ivana Nepovímová, MF ČR reprezentovala Michaela Hlavicová. Následovala vystoupení zástupců finančních institucí a nezávislých odborníků. Tomáš Nidetzký v rámci své úvodní řeči zdůraznil nutnost transparentnosti produktů a služeb na finančním trhu. Dále připomněl, že v rámci finanční gramotnosti je důležité i systémové finanční vzdělávání poradců a zprostředkovatelů. ČNB zavádí jednotný systém prokazování odborné způsobilosti, které stojí na třech pilířích (akreditované osoby, jednotná databáze otázek a level playing fild, tedy rovné podmínky pro každého, kdo jedná s klientem). V souvislosti s finančním vzděláváním zmínil, že pro každé vzdělávání je důležitá motivace se vzdělávat. Michaela Hlavicová informovala o stavu revize Národní strategie finančního vzdělávání. Mezi priority MF zmínila prevenci předlužení, důležitost dostupnosti potřebných informací pro rozhodování klientů, nutnost plánování a potřebu zajištění na stáří. Odpolední část byla koncipována jako panelová diskuse. A protože z řad hostů v sále zaznívala řada dotazů a komentářů, jednalo se o skutečně živou diskusi. První panel byl věnován problematice zapojení rodičů do výuky finanční gramotnosti. Kateřina Lichtenberková na úvod představila závěry šetření v této cílové skupině, která probíhala ve spolupráci yourchance a ČBA. Hlavním výstupem bylo konstatování, že rodiče vnímají svou vlastní úroveň finanční gramotnosti jako nedostatečnou a uvítali by proto vznik srozumitelných, jednoduše pojatých materiálů. Zároveň by si vzhledem ke škole přáli, aby finanční gramotnost byla vyučována jako samostatný předmět, nikoliv jako průřezové téma. Následoval panel věnovaný zkušenostem škol s několika lety povinné výuky finanční gramotnosti. Zde se panelisté shodli na tom, že má svou hodnotu zapojení odborníků z praxe, jak do výuky samotné, tak do metodické podpory učitelů. Velmi oceňované je mezi učiteli také vzájemné sdílení příkladů dobré praxe. Závěrečným tématem pod vedením Heleny Kolmanové bylo zajištění nezávislosti finančního vzdělávání ze strany finančních institucí. Se svými hosty, Michaelou Hlavicovou z MF ČR, Radimem Houdkem z EFPA a Pavlem Štěpánkem, ředitelem ČBA, diskutovala o principech a zásadách, které nezávislost finančního vzdělávaní definují, o etických otázkách s tím souvisejících, zazněly i příklady nekalých praktik. V této souvislosti se hovořilo i o rizicích zapojení komerčního sektoru do vzdělávání. Marta Gellová, spoluzakladatelka a prezidentka EFPA Česká republika: „I dnes zaznívalo, jak důležité je umět nakládat se svými financemi, připravit se na možné životní situace a umět na ně reagovat. Rodiče jsou vzorem pro své děti a tak finanční vzdělávání vždy začíná právě tam.“ Jana Merunková zde z pozice ředitelky obecně prospěšné společnosti a dlouholetého fundraisera uvedla, že po téměř dvou desetiletích v oboru vidí zásadní posun zejména v tom, že v dnešní době už existuje skutečná snaha některých společností podporovat společensky významné projekty zcela nezištně. Otevírají tak prostor pro sdílení cenných zkušeností a potřebný celospolečenský dialog. Na druhou stranu podle jejích slov existují firmy, které si pojem CSR stále pletou s marketingem a to nejvíc, co je zajímá, jsou formy visibility. Tyto firmy čeká ještě vnitřní hodnotová transformace. Nicméně trendy v dárcovství mají podle jejích slov pozitivní směr.