Kulatý stůl v Plzni diskuzí přispěl k finančně gramotným školám

Ve středu 29. 11. 2017 se v budově Krajského úřadu Plzeňského kraje uskutečnil další Kulatý stůl na téma Finančně gramotná a podnikavá škola. Akce, kterou uspořádala obecně prospěšná společnost yourchance společně s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Plzeňského kraje, s podporou Nadace DRFG, proběhla pod záštitou náměstkyně hejtmana pro oblast školství a cestovního ruchu Plzeňského kraje Mgr. Ivany Bartošové. Setkání se zúčastnilo na tři desítky zástupců základních a středních škol a odborných učilišť. Setkání vedla ředitelka organizace yourchance, o.p.s., Jana Merunková spolu s lektorkou, členkou expertního týmu a odbornou garantkou Národního ústavu pro vzdělávání v oboru Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě Kateřinou Lichtenberkovou. Učitelé a pedagogičtí pracovníci využili příležitosti vyměnit si svoje dosavadní zkušenosti z oblasti efektivní výuky finanční gramotnosti, dalšího vzdělávání pedagogů a rozvoje kariérního poradenství a podnikavosti ve svých školách. Většina přítomných se shodla na klíčové otázce, kterou se učitelé ve vztahu ke svým žákům dnes a denně zabývají. V době, kdy jsme zahlceni daty a neustálým tokem informací, se totiž žáci často ptají: „A k čemu mi to bude?“ Na učitelích pak je, aby jim pomohli pochopit souvislosti mezi finanční ne/gramotností a každodenním životem. Vedle této palčivé otázky bylo dále prezentováno několik příkladů dobré praxe. Velkým tématem, které bylo dále diskutováno, byl rozvoj podnikavosti studentů na jednotlivých školách. Přítomní se shodli na tom, že v souvislosti s výukou se jedná formu práce učitele se žáky, nikoliv o obsah výuky. Podnikavý přístup lze proto aplikovat v libovolném předmětu. Dalším bodem, kde zavládla shoda, byl úkol školy představit podnikání jako relevantní způsob uplatnění se na trhu práce, a to bez pejorativ a jednostranného zdůrazňování rizik. Tady zazníval požadavek učitelů na spolupráci s podnikatelskou veřejností. Na závěrečnou otázku: „Co si z dnešního setkání odnášíte?“ přítomní nejčastěji uváděli konkrétní materiály a podněty, které chtějí využít ve své pedagogické praxi.