Dětem z dětského domova může pomoci každý

Ve Zlínském kraji je řada dětských domovů. Ještě, než ale mladí lidé opustí brány dětského domova, potýkají se s řadou situací a problémů, se kterými si neví rady. Často nedokáže pomoci ani vychovatel v ústavní péči nebo kamarád v dětském domově, ale mentor. Kdo to je, a co přesně dělá? O tom jsme si povídali s Marcelou Belicovou, koordinátorkou mentorů pro Moravu v projektu Začni správně. Povězte, kdo je vlastně mentor, a co dělá? Mentor je dobrovolník, obvykle zkušenější či starší člověk, který podporuje toho mladšího nebo méně zkušeného svěřence, odborně se nazývá mentee. Je mu oporou i rádcem, pomáhá mu lépe poznat a rozvíjet sebe sama, svůj potenciál a své schopnosti. Ideální mentor by měl být lidský, tolerantní, empatický člověk, který ve vztahu k menteemu projevuje vstřícnost a dokáže pro něj být neformální autoritou. Měl by si vždy umět zachovat pozici nestranného pozorovatele a projevovat vůči své mentorské pozici dostatek pokory, respektovat názory menteeho a aktivně mu naslouchat. V čem všem může mentor mladému člověku z dětského domova pomoci? Mentor může mladému člověku (menteemu) pomoci v různých oblastech. Mentor zpravidla vede menteeho k získání vnitřní motivace k dalšímu seberozvoji a vzdělávání, poznání sebe sama, svého potenciálu a svých schopností. Snaží se mu pomoci v orientaci v sociálních vztazích a ve stabilizaci a rozvoji jeho osobních vztahů. Pomáhá mu při změnách profesního rozvoje, je mladému člověku emoční podporou. Mladému člověku usnadňuje přijímání změn, a to hlavně v době, kdy odchází z dětského domova do života. Kdo se může stát mentorem? V našem projektu Začni správně je hlavním předmětem činnosti mentora cílová skupina mladých lidí z dětských domovů, což vyžaduje vysokou náročnost a charakteristická specifika této práce. S ohledem na tyto skutečnosti byl vytvořen základní profil mentora, který je pro tuto práci žádoucí. Mentor by měl být člověk věkově a osobnostně vyzrálý, bez jakéhokoli diagnostikovaného psychického či psychiatrického zatížení, bez záznamu v rejstříku trestů, se stabilním rodinným a pracovním zázemím, osobnostně ukotvený a s kvalitními životními hodnotami. Samozřejmě ideální je osoba se zkušenostmi s prací s dětmi, ale není to nutné. Mentoři se často rekrutují z řad manažerů, ale i nižších pracovních pozic. Jsou to zkrátka lidé, kteří chtějí být společnosti prospěšní. Co mentoring přináší tomu, kdo se rozhodne, že se jím stane? Do mentorského programu Začni správně mohou být zařazeni ti mladí dospělí, kteří o mentoring projeví zájem. Věková hranice pro vstup do programu je 17 let. Mentee určuje obsah mentoringu. Říká, co se chce naučit, jaké jsou jeho potřeby a mentor volí způsob, jak jej v daných oblastech podpořit. Navzájem si sdělí počáteční očekávání a představy o společné práci a domlouvají se na termínech dalšího setkání. Společně pracují na naplnění cílů, které si definují. Jejich vztah může přerůst i v přátelství. Jaké akce ve Zlínském kraji pro děti z dětských domovů pořádáte, a co plánujete do budoucna? Každý měsíc se konají tematická setkání pro mladé dospělé, kteří jsou ze Zlínského kraje. Přijít mohou mlaďoši z dětských domovů, z pěstounské péče nebo i ti, kteří jsou již integrovaní, tzn., že je jim více jak 18 let a žijí už mimo dětský domov. První zářijový den bude v Uherském Hradišti setkání na téma Vztahy a komunikace. Další setkání je v říjnu taktéž v Uherském Hradišti a bude to meziregionální setkání pro mladé z celé Moravy na téma finanční gramotnost. Dále zveme tyto mladé lidi na akce, které pořádáme v Praze. Konkrétně 2. října, kde se uskuteční vyhlášení ocenění Bílá vrána a 13.10. se koná celorepubliková celodenní inspirativní akce Nauč mě, co umíš, kam za námi přijde spousta zajímavých osobností a děti z dětských domovů se od nich mohou leccos naučit.