yourchance je klíčovým partnerem pro oblast rozvoje finanční gramotnosti na školách v Jihomoravském kraji

Obecně prospěšná společnost yourchance, která za podpory Nadace DRFG realizuje projekt Finanční gramotnost do škol se stala hlavním partnerem pro oblast rozvoje finanční gramotnosti na školách v Jihomoravském kraji. Cílem projektu, který se rozbíhá v těchto dnech a potrvá do 31. 10. 2020, je implementace Krajského akčního plánu (KAP) a naplňuje potřeby rozvoje v oblastech podnikavosti (PO), kariérového poradenství (KA) a dalšího vzdělávání (DaV). Projekt se uskuteční na všech stupních primárního a sekundárního vzdělávání (ZŠ, SŠ a VOŠ) a nese název KaPoDaV. Je spolufinancován EU, SR ČR a Jihomoravským krajem. Jednotlivé oblasti projektu jsou rozděleny na aktivity, kterými jsou podpořeni zejména pracovníci v oblasti vzdělávání s návazností na žáky, studenty, rodiče a veřejnost. Součástí projektu budou čtyři klíčové aktivity - řízení projektu, zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství, podpora škol v realizaci dalšího profesního vzdělávání a zlepšení podnikavosti k udržitelnému rozvoji JMK. Projekt klade důraz na zvyšování úrovně výuky finanční gramotnosti, což je oblast, která bude v gesci obecně prospěšné společnosti yourchance. Ta se tématem kultivace výuky finanční gramotnosti a osvojování zdravých finančních návyků dlouhodobě zabývá. Nedávno například tým yourchance vydal metodickou příručku pro školy Finančně gramotná a podnikavá škola, jež přináší inovativní postupy a nástroje pro výuku finanční gramotnosti a rozvoj podnikavosti. Proto se yourchance bude také podílet spolu s dalšími osmi partnery na projektových aktivitách, jejichž cílem je právě rozvoj podnikavých dovedností. „Naším úkolem bude komplexní podpora rozvoje finanční gramotnosti a podnikavosti na základních a středních školách a také součinnost při aktivitách k rozvoji podnikavosti. Cílem je zvýšit úroveň výuky v těchto oblastech a podpořit učitele při rozvoji klíčových kompetencí žáků. Nedílnou součástí je i sdílení příkladů dobré praxe,“ říká Kateřina Lichtenberková, členka expertního týmu yourchance. Součástí rozvoje finanční gramotnosti a podnikavosti v JMK bude zvyšování profesních schopností a kompetencí učitelů jejich vzděláváním. Zároveň školy, které splní potřebné podmínky, získají certifikát Finančně gramotná škola. Na podzim roku 2018 se uskuteční odborná konference, jejímž tématem bude rozvoj finanční gramotnosti a podnikavosti. Vznikne také web, kde bude možné sdílet zkušenosti pomocí recenzí výukových produktů. Školy budou navštěvovat odborníci – metodici projektu, kteří budou pomáhat uplatnit nové nástroje výuky a budou pomáhat učitelům hledat cesty, jak upravit učební plán či ŠVP školy, aby rozvoj finanční gramotnosti a podpora podnikavosti byly trvalým a systémově uchopeným tématem. „Mezi podporované produkty budou patřit koncepty a programy: žákovská firma, program Škola pro život, koncept Finanční gramotnost do škol a soutěž Rozpočti si to, koncept Fab-lab, program Globe a další,“ zakončuje Jana Merunková, ředitelka yourchance. Na projektu KaPoDaV se podílí celkem 9 partnerů, například JIC, Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání a významné střední školy regionu jako regionální leadeři podnikavosti.