SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Souhlasím s tím, aby DRFG a.s., IČO: 28264720, se sídlem Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno (dále také „společnost“), jakožto správce, využívala mé osobní údaje včetně emailové adresy, pokud tato byla společnosti předána, pro účely přímého marketingu, zejména nabízení produktů, služeb, novinek, akcí či jiných událostí.

Tento souhlas je udělen na dobu deseti (10) let, pokud nebude souhlas odvolán dříve.

 

K souhlasu

Svůj souhlas vyjadřuji zaškrtnutím políčka vedle uvedeného souhlasu.

Beru na vědomí, že neudělení souhlasu či jeho odvolání nikterak neomezuje má práva vyplývající ze smluv uzavřených se společností.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje nebudou předmětem rozhodování založeného výlučně na automatizovaném zpracování, jež by pro mne mělo právní účinky nebo se mne jinak významně dotýkalo.

 

Právo odvolat souhlas

Jsem si vědom(a) toho, že mám právo udělený souhlas kdykoliv odvolat, a to jakýmkoli prokazatelným sdělením adresovaným společnosti, např. zasláním mailu na adresu: sekretariat@drfg.cz, dopisem na adrese Vinařská 460/3, Pisárky, 603 00 Brno, či jakýmkoliv jiným prokazatelných sdělením adresovaným naší společnosti. V takovém případě bude zpracování mých osobních údajů na základě souhlasu bez zbytečného odkladu ukončeno.

 

Informační povinnost

Bližší informace o zpracování mých osobních údajů na základě tohoto souhlasu jsem obdržel před udělením tohoto souhlasu a rovněž jsou dostupné na adrese https://www.drfg.cz v sekci Ochrana osobních údajů.