CZECH Development Fund SICAV


Fond Czech Development Fund SICAV, a.s. je určen zkušeným a sebevědomým investorům, kteří ocení atraktivní zhodnocení svých prostředků prostřednictvím spoluúčasti na developerských projektech. Fond se zaměřuje na investice do výstavby rezidenčních, výrobních a logistických nemovitostí ve střední Evropě. Na realizaci projektů dohlíží od začátku až do konce projektový tým odborníků s dlouholetými zkušenostmi z oblasti investic do nemovitostí, projektového řízení a bankovního financování. Díky tomu může fond dosahovat maximálního zhodnocení. Investovat do fondu lze již od 1 milionu korun.

až 6,75 % p.a.

cílený výnos

1,4 mld. korun

očekávaný objem majetku fondu za 12 měsíců

 3 až 5 projektů

v průběhu 12 měsíců

Investiční strategie

Strategií fondu je investovat do výnosově zajímavých developerských projektů z oblasti logistiky, lehké výroby a bytové výstavby, podílet se na jejich realizaci a kontrole, a zhodnocovat vložené prostředky investorů při následném prodeji dokončených nemovitostí.

Akvizice jsou zaměřeny na:

  • plně připravené projekty určené k okamžitému zahájení
  • pozemky s platným územním rozhodnutím a stavebním povolením
  • středně velké projekty v hodnotě od 100 milionů korun

Výnos fondu se generuje z rostoucí hodnoty nemovitostí během výstavby a z jejich následného prodeje. Doporučený investiční horizont tak činí 5 let.

Diverzifikace nemovitostí podporuje dlouhodobou stabilitu výkonnosti fondu a růst vloženého kapitálu. Participace fondu na realizaci projektu od samého počátku až do jeho prodeje umožňuje aktivně ovlivnit podobu projektu, průběh stavby, financování, a tím i jeho budoucí tržní hodnotu.

Pro realizaci projektu si fond vybírá partnery se zkušenostmi z oborů výstavby a financování developerských projektů, kteří se řídí stejnou filozofií a hodnotovými postoji.

Prioritní akcie

Atraktivní zhodnocení investice díky prioritním investičním akciím

Na výstavbě rezidenčních či průmyslových nemovitostí se mohou kvalifikovaní investoři podílet prostřednictvím tzv. prioritních investičních akcií (PIA) s podmíněnou garancí výnosů, které jim zajišťují výnos až 6,75 % p.a., minimální výnos však ve výši 5,75 % p.a., a to výše fondového kapitálu výkonnostních investičních akcií (VIA I).

Tato podmíněná garance je zajišťována vkladem zakladatele fondu, investiční skupiny DRFG, která plánuje dlouhodobě držet alespoň 10% podíl na majetku fondu v podobě výkonnostních investičních akcií, a tím ručí za dosažení minimálního výnosu prioritních akcií i v případě nižšího než cíleného výnosu. Zároveň fondu poskytuje nezbytnou součinnost a podporu pro úspěšnou realizaci projektů ve fondu.

Poraďte se s námi

Zanechte kontakt, ozveme se vám do druhého dne.


Další informace o nemovitostním fondu CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND naleznete zde >

Zákonné informace - upozornění pro investory

Czech Development Fund SICAV, a.s. je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem nebo podílníkem se může stát výhradně kvalifikovaný investor dle § 272 tohoto zákona. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospodařovatel nebo administrátor fondu. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Detailní informace obsahuje statut fondu nebo podfondu, který můžete získat na základě Vaší žádosti v sídle AVANT IS, nebo zasláním požadavku na info@avantfunds.cz. Další důležité informace naleznete ve Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na: https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/ nebo jej můžete získat zasláním požadavku na info@avantfunds.cz. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s. ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00 Praha 8. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku. Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s.: www.avantfunds.cz/gdpr/.

Více informací najdete pod tímto odkazem Důležité informace o fondech pro investory | Avant (avantfunds.cz)